El sexe dels cargols: descripció

Bolinus brandaris

Cargol “de punxes”. Bolinus brandaris

Sabíeu que els cargols marins poden canviar de sexe? No es tracta d’un desig o voluntat d’aquests animals. Sinó d’un fenomen que els investigadors han descrit com a Imposex, és a dir, d’imposició sexual associada a determinats contaminants químics en els sistemes aquàtics.

Sobretot a partir de la dècada de 1990, es va detectar l’aparició de caràcters sexuals masculins sobre el sistema reproductiu de les femelles de gasteròpodes prosobranquis i es va asociar aquest fenomen a la contaminació per compostos organometàl·lics com el tributil estany (TBT), emprat com a pintura antiincrustant d’algues i crustacis en els vaixells. Aquest compost produeix efectes a concentracions molt baixes (inferior a un nanogram per litre) i, a més, és lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi. Des de llavors, se n’ha regulat l’ús i se segueixen controls legislatius rigorosos.
Us proposem que analitzeu si les mesures de regulació del TBT que s’han pres han tingut efecte. A partir d’una mostra de cargols del mercat, us facilitem el protocol per dur a terme una pràctica de laboratori per tal d’identificar el sexe dels cargols i d’establir l’índex d’Imposex.

Els vostres resultats seran útils als altres alumnes i a la comunitat científica. Compartiu-los!

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer i avaluar l’efecte de la masculinització (imposex) d’algunes espècies de cargols marins del litoral català. Consisteix a realitzar un mostreig a partir de les espècies que es troben al mercat. Per grups, els alumnes analitzaran el sexe dels cargols, tot seguint un protocol.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat
Conèixer la problemàtica del tributil d’estany (TBT) i els efectes de masculinització en algunes espècies de cargols marins (sexe imposat o imposex)
Avaluar si la introducció de la prohibició d’ús del TBT ha permès millorar l’estat de ‘salut’ de l’espècie a les nostres costes

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través de petites recerques
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució de l‘índex d’imposex a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de mostres

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i Espanya
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en química ambiental i, en general, la sensibilització per les qüestions del medi ambient