El sexe dels cargols: descripció

Bolinus brandaris

Cargol “de punxes”. Bolinus brandaris

Sabíeu que els cargols marins poden canviar de sexe? No es tracta d’un desig o voluntat d’aquests animals. Sinó d’un fenomen que els investigadors han descrit com a Imposex, és a dir, d’imposició sexual associada a determinats contaminants químics en els sistemes aquàtics.

Sobretot a partir de la dècada de 1990, es va detectar l’aparició de caràcters sexuals masculins sobre el sistema reproductiu de les femelles de gasteròpodes prosobranquis i es va asociar aquest fenomen a la contaminació per compostos organometàl·lics com el tributil estany (TBT), emprat com a pintura antiincrustant d’algues i crustacis en els vaixells. Aquest compost produeix efectes a concentracions molt baixes (inferior a un nanogram per litre) i, a més, és lipòfil i difícil de degradar un cop alliberat al medi. Des de llavors, se n’ha regulat l’ús i se segueixen controls legislatius rigorosos.
Us proposem que analitzeu si les mesures de regulació del TBT que s’han pres han tingut efecte. A partir d’una mostra de cargols del mercat, us facilitem el protocol per dur a terme una pràctica de laboratori per tal d’identificar el sexe dels cargols i d’establir l’índex d’Imposex.

Els vostres resultats seran útils als altres alumnes i a la comunitat científica. Compartiu-los!

Fitxa

Pràctica a l’aula per conèixer i avaluar l’efecte de la masculinització (imposex) d’algunes espècies de cargols marins del litoral català. Consisteix a realitzar un mostreig a partir de les espècies que es troben al mercat. Per grups, els alumnes analitzaran el sexe dels cargols, tot seguint un protocol.

Objectius

Alumnat: nivells d’ESO i Batxillerat
Conèixer la problemàtica del tributil d’estany (TBT) i els efectes de masculinització en algunes espècies de cargols marins (sexe imposat o imposex)
Avaluar si la introducció de la prohibició d’ús del TBT ha permès millorar l’estat de ‘salut’ de l’espècie a les nostres costes

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través de petites recerques
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució de l‘índex d’imposex a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de mostres

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i Espanya
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en química ambiental i, en general, la sensibilització per les qüestions del medi ambient

El meu temps (meteorològic): descripció

Sabem que el clima del planeta està canviant. Els mitjans de comunicació se’n fan ressò amb certa preocupació. Però, més enllà del canvi, sabem què és el clima? i quina influencia té sobre els éssers vius? Amb l’ajuda d’unes instruccions i documentació científica, us proposem que investigueu el clima de la vostra regió i que establiu relacions amb la vegetació.

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques (precipitacions, temperatura, vent, pressió) que predominen en una zona de la Terra. Els factors del clima, principalment la temperatura i la precipitació, condicionen la distribució de les espècies vegetals en el territori. Això és el que fa que l’alzina i l’olivera predominin a la zona mediterrània costanera i que, en canvi, el faig i el roure siguin més propicis de la zona de muntanya mitjana. Però, quines característiques determinen que les espècies s’adaptin millor a unes condicions climàtiques i no unes altres?

Us proposem que prengueu mesures de diferents variables meteorològiques i, alhora, que estudieu les espècies vegetals de la vostra zona, amb l’objectiu de determinar si existeix correspondència entre el clima i la vegetació locals; i que ens expliqueu el procés o resultats de la recerca de manera gràfica, a través d’una infografia.

Compartiu les vostres infografies amb altres alumnes i amb la comunitat científica!

Fitxa

Activitat per conèixer el clima local i relacionar-lo amb la vegetació de la zona. La idea és muntar una petita estació metorológica per recollir dades meteorològiques (temperatura, precipitacions, pressió atmosfèrica) i relacionar-los amb les adaptacions morfològiques de la vegetació local, a través d’un estudi botànic que es realitzarà paral·lelament.

Objectius

Alumnat: nivells de segon i tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO
Conèixer la metodologia de treball de la meteorologia
Analitzar les dades obtingudes en els registres i relacionar-ho amb la vegetació local, i també comparar-ho amb

Professorat:
Fomentar l’esperit de la recerca en l’alumnat a través d’una activitat que requereix constància (presa de dades), capacitat d’anàlisi i de relació amb altres disciplines (vegetació)
Establir vincles entre la recerca científica real i la vida quotidiana de l’alumnat

Centre educatiu:
Conèixer l’evolució del clima local a mig-llarg termini (4-5 anys) fent sèries temporals de recollida i anàlisi de dades

Investigadors:
Obtenir dades reals procedents de les mostres analitzades diferents centres escolars de Catalunya i España
Fomentar l’interès dels joves en la recerca en meteorologia i clima i, en general, la sensibilització per les qüestions del canvi climàtic